Η Δέλτα Τεχνική κατασκεύασε ως κεντρικός εργολάβος (EPC-BOP) τα έργα πολιτικού μηχανικού και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε φωτοβολταϊκό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 13MW, στην περιοχή της Ηλείας.

Στο αντικείμενο της εταιρίας συμπεριλαμβάνονταν όλες οι τελικές κατασκευαστικές μελέτες, η προμήθεια και τοποθέτηση των ιχνηλατών στήριξης, των μετασχηματιστών ΧΤ/ΜΤ, η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, των μετατροπέων και η σύνδεση αυτών καθώς και όλοι οι έλεγχοι που απαιτούνται για το commissioning του σταθμού.