Εισαγωγή

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας Δέλτα Τεχνική (στο εξής “η εταιρεία”), η οποία βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deltatechniki.gr. Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα θεωρείται ότι συναινεί κι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της σελίδας

1. Όροι χρήσης

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες για οποιαδήποτε μεταβολή.

Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας οφείλει να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της σύμφωνα με το Νόμο, την καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να απέχει από ενέργειες που, ακόμη κι αν δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, μπορεί να προσβάλλουν την τιμή, την υπόληψη ή/και το ήθος άλλων επισκεπτών της ιστοσελίδας ή μπορεί να βλάψουν ή να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που, παρά τις προσπάθειές της, κάποιος χρήστης της ιστοσελίδας προβεί σε παράνομη ή απρεπή χρήση των υπηρεσιών της.

2. Περιορισμός ευθύνης

Η Δέλτα Τεχνική καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας. Δεν ευθύνεται όμως σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, οφειλόμενο ακόμη και σε αμέλειά της, διακοπεί η λειτουργία της ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτήν ή αν, παρά τις προσπάθειές της, βρεθούν στην ιστοσελίδα ιοί και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών ή αν κατορθώσουν μη εξουσιοδοτημένα άτομα (hackers) να επέμβουν στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας.
Η εταιρεία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας καθώς και όλες οι πληροφορίες, ειδήσεις κ.λπ. να είναι στο μέγιστο δυνατό βαθμό επαληθευμένες, ακριβείς και πλήρεις.

3. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, άρθρων, κειμένων, γραφικών, φωτογραφιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε της Δέλτα Τεχνική, είτε συνεργατών της, είτε του εκάστοτε τρίτου δικαιούχου (όπου γίνεται ρητή σχετική αναφορά) και προστατεύεται από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα σήματα, λογότυπα καθώς και η μορφή (lay-out) της ιστοσελίδας αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρείας Δέλτα Τεχνική.

Απαγορεύεται ρητά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η αντιγραφή, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, μετάφραση, διάθεση με αντάλλαγμα ή χωρίς, εκμετάλλευση με κάθε τρόπο, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, εν όλω ή εν μέρει των ανωτέρω και γενικά κάθε πράξη που, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας Δέλτα Τεχνική (ή του εκάστοτε δικαιούχου), μπορεί να αποτελέσει προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της.
Ειδικά ως προς τα σήματα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία της Δέλτα Τεχνική, κάθε παράβαση της κείμενης νομοθεσίας που τα προστατεύει θα υποχρεώνει τον παραβάτη σε πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής κι αποθετικής ζημίας.

4. Σύνδεσμοι (links)

Η Δέλτα Τεχνική δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπει μέσω links ή banners, ούτε εγγυάται την προσβασιμότητά τους.
Η παροχή του συνδέσμου γίνεται για λόγους διευκόλυνσης του χρήστη και μόνο. Η Δέλτα Τεχνική δεν ελέγχει και σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται, αποδέχεται ή επικροτεί το περιεχόμενο κάθε συνδέσμου. Για προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης.

5. Ενημερωτικά Δελτία (Newsletters)

Η αποστολή newsletter από τη Δέλτα Τεχνική γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Η Δέλτα Τεχνική παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή.

Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των συνδρομητών της υπηρεσίας newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το e-mail του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων και υπόκεινται στους όρους του παρόντος τμήματος, καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από τη διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Δέλτα Τεχνική διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές, κατά την κρίση της.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει από τη χρήση της ιστοσελίδας, η οποία δεν θα επιλυθεί φιλικά, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας κι εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.