Όμιλος ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ισχυρός & Αξιόπιστος

Όλα πηγάζουν από τις Αξίες μας. Κάθε πράξη μας, κάθε λέξη μας τις αντανακλά.
Η εταιρεία μας τις ανακάλυψε μέσα στο πνεύμα των ιδρυτών της και σήμερα συνεχίζει να τις εμπνέει σε όλο το προσωπικό της.

Ενημέρωση Επενδυτών

Σύμβολο ΔΕΛΤΕΧΟ1 Αρχική
Ονομαστική αξία
1.000
ISIN GRC815117CD9 Τρέχουσα
ονομαστική αξία
571
Ημερομηνία εισαγωγής 2-Φεβ-2018 Αριθμός εισηγμένων
χρεογράφων
6.500
Νόμισμα έκδοσης EURO Ημερομηνία
έκδοσης
22-Δεκ-2017
Χώρα καταχώρησης GR Ημερομηνία
λήξης
22-Δεκ-2024
Τύπος ομολόγου ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ.Α. (ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ)
Διάρκεια 7 έτη

Τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας έχουν ως εξής:

Tηλ. 210 9400720
Fax. 210 9407170

E-mail: ir@deltatechniki.gr

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, κα. Μαρίνα Βαρδάκα.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με το Καταστατικό της εκδότριας Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της αποτελείται από τρία (3) μέχρι επτά (7) μέλη, τα οποία έχουν πενταετή θητεία.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκλεγεί σύμφωνα με την Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 28.07.2017 και συγκροτήθηκε σε σώμα, αρχικά σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 390 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 28.07.2017 και συμπληρωματικά με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 08.08.2017.  Ο καθορισμός της ιδιότητας των μελών του Δ.Σ. σε εκτελεστικά και μη μέλη, έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας της 08.08.2017.

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αναστάσιος Δεληγιώργης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Ευσταθία Δεληγιώργη Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Δεληγιώργης Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κυριακή Δεληγιώργη Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Γούργαρης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Ψωματάκης Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό
Νικόλαος Μπάκας Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Επιτροπή Ελέγχου

Με την από 28.07.2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, συστάθηκε Επιτροπή Ελέγχου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου.

Η σύνθεση της εν λόγω Επιτροπής παρουσιάζεται στο πίνακα που ακολουθεί:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
Δημήτριος Παναγώτας Πρόεδρος Επιτροπής

(Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής σε αναστολή)

Παναγιώτης Ψωματάκης Μέλος Επιτροπής
Νικόλαος Μπάκας Μέλος Επιτροπής

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου με την από 22.08.2017 απόφασή τους όρισαν τον κ. Δημήτριο Παναγώτα, ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου.

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Ο εσωτερικός έλεγχος της Εταιρείας διενεργείται από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Κατά την άσκηση του ελέγχου, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Καταστατικού της Εταιρείας, των κανονισμών λειτουργίας που τυχόν  αυτή διαθέτει, καθώς και την εν γένει νομοθεσία που αφορά την Εταιρεία, αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας με τα συμφέροντα της Εταιρείας, οι οποίες διαπιστώνονται κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ενημερώνει εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο για το διενεργούμενο εκ μέρους της έλεγχο και την παράσταση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων και παρέχει μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, οποιεσδήποτε πληροφορίας ζητηθούν εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν.

Αντικείμενο του ελέγχου, μεταξύ άλλων, είναι η τήρηση των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία, η νομιμότητα των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα μέλη της διοικήσεως και η νομιμότητα των συναλλαγών της Εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της εκδότριας Εταιρείας της 08.08.2017, ορίσθηκε ως Υπεύθυνη Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, η κα. Άννα Βικτωράτου.

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων

Η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης των Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη της συμμόρφωσης της Εταιρείας με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται για την Εκδότρια στα πλαίσια της παρούσας έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου από το Πρόγραμμα αυτού και από το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο έναντι του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των ομολογιούχων, καθώς και της επικοινωνίας της Εταιρείας με το Χρηματιστήριο Αθηνών αλλά και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα, ενώ επιπλέον προγραμματίζει και πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και εξυπηρέτηση των ομολογιούχων, των υπόχρεων κάλυψης και των εκάστοτε δικαιούχων των ομολογιών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του ως άνω Κοινού Ομολογιακού Δανείου και καλύφθηκαν με Ιδιωτική Τοποθέτηση σύμφωνα με τους όρους του οικείου Προγράμματος και τις προβλεπόμενες από το ρυθμιστικό πλαίσιο διατάξεις.

Ειδικότερα και ενδεικτικά, μεταξύ των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της συγκαταλέγονται η ορθή, άμεση και ισότιμη πληροφόρηση των ομολογιούχων, καθώς και η ορθή, άμεση και ισότιμη εξυπηρέτησή τους σχετικά με τα δικαιώματά τους. Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων έχει την ευθύνη επικοινωνίας με το Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε αρμόδιο όργανο ή φορέα αυτού, την Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΕΝ.Α.), ως και κάθε άλλο φορέα, συμπεριλαμβανομένου ιδίως του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, το οποίο διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) μέσω του οποίου θα τηρείται εν προκειμένω το αρχείο των ομολογιών, με βάση το οποίο θα υλοποιούνται τόσο η πληρωμή των τόκων όσο και  η αποπληρωμή του κεφαλαίου των ομολογιών σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς του Χ.Α..

Υπεύθυνη της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων ορίσθηκε, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 391 Απόφαση του Δ.Σ. της εκδότριας Εταιρείας της 08.08.2017, η  κα. Μαρίνα Βαρδάκα.

Η εκδότρια Εταιρεία δεσμεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια του παρόντος ΚΟΔ να διαθέτει Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Ομολογιούχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων, η οποία θα έχει την ευθύνη της ισότιμης και άμεσης πληροφόρησης όλων, την εξυπηρέτηση τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους σύμφωνα με τον νόμο και τους όρους του παρόντος ΚΟΔ.

Κώδικας Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής

Η εταιρεία έχει καταρτίσει Κώδικα Δεοντολογίας & Επιχειρηματικής Ηθικής και μπορείτε να τον διαβάσετε αναλυτικά εδώ

Οικονομικά Στοιχεία – Ομίλου / Μητρικής

Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

Οικονομικές καταστάσεις Δέλτα Τεχνική Α.Ε

Ανακοινώσεις ΧΑ

2024.06.07     Ανακοίνωση για την πληρωμή τόκων 13η περίοδος εκτοκισμού

2024.04.29     Οικονομικό Ημερολόγιο 2024

2023.12.27     Ανακοίνωση για μεταβίβαση μετοχών

2023.12.05     Ανακοίνωση για πληρωμή δόσης και τόκων ομολογιακού δανείου_05_12_23

2023.06.07     Ανακοίνωση για την 11η Περίοδο Εκτοκισμού_07_06_23

2023.04.28     Οικονομικό Ημερολόγιο 2023

2022.12.30     Ανακοίνωση εταιρικών ενεργειών Ομίλου Δέλτα Τεχνική ΑΕ

2022.12.09     Ανακοίνωση για την Πληρωμή Δόσης ΚΟΔ_και πληρωμή τόκων 10η περίοδος εκτοκισμού_09_12_22

2022.06.08     Οικονομικό Ημερολόγιο 2022

2022.06.08    Ανακοίνωση για την 9η Περίοδο Εκτοκισμού

2021.12.10     Ανακοίνωση για την Πληρωμή Δόσης ΚΟΔ και πληρωμή τόκων 8η περίοδος εκτοκισμού

2021.06.04     Έβδομη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2021.04.28     Οικονομικό Ημερολόγιο 2021

2020.12.11     Έκτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2020.11.20     Δελτίο Τύπου – Πληρωμή πρώτης δόσης

2020.08.07     Δελτίο Τύπου – Μεταβίβαση συνόλου μετοχών

2020.07.22     Δελτίο Τύπου – Μεταβίβαση συνόλου μετοχών

2020.06.05     Πέμπτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2020.04.15     Δελτίο Τύπου – Επιπτώσεις κρίσης COVID-19

2019.12.13      Δελτίο Τύπου – Απόκτηση συνόλου μετοχών

2019.12.06     Τέταρτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2019.07.03     Ανακοίνωση ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

2019.06.11     Τρίτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2018.12.18     Δεύτερη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2018.09.13     Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2018

2018.07.26     Ολοκλήρωση Συγχώνευσης

2018.06.18     Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ΚΟΔ

2018.05.11     Ολοκλήρωση διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

2018.05.02     Οικονομικό Ημερολόγιο 2018

2018.04.11     Εξαγορά εταιρικών μεριδίων

2018.03.16     ΑΜΚ Δέλτα Αιολικά Πάρκα

2018.01.30    Έναρξη διαπραγμάτευσης Ομολόγου

2018.01.08     Δελτίο Τύπου – “Πράσινο” Ομόλογο

Ενημερωτικά Δελτία

Κοινό ομολογιακό δάνειο:  Πληροφοριακό Έγγραφο

Οικονομικές Κατατάσεις Θυγατρικών

ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΕ

ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΕΜΠΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

TRIATHLON ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.