Παραδείγματα Έργων

Green market “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ” – Σταμάτα Αττικής

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής συστήματος γεωθερμίας με υδρόψυκτες αντλίες  θερμότητας Climaveneta. Συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 93 kW. Συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς 101 kW