Παραδείγματα Έργων

Βιομηχανικό κτίριο “ΓΚΟΥΣΤΕΡΑ” – Καβάλα

Υδρόψυκτη αντλία θερμότητας NECS WN 0252 με συμπιεστές Scroll Type
Συνολική εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς 66 kW
Συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς 77 kW