Ποιότητα

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας μας, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα. Ποιότητα μόρφωσης στο προσωπικό που χρησιμοποιεί, στο επίπεδο της συνεργασίας με τους πελάτες της, στην επιλογή των υλικών / εξοπλισμού για τα έργα που υλοποιεί και βέβαια ποιότητα στην κατασκευή τους.

Η προσήλωση μάλιστα αυτή του Ομίλου Δέλτα Τεχνική στην ποιότητα είναι γνωστή σε όλη την αγορά, επενδυτές αλλά και ανταγωνιστές.

Απόδειξη της προσήλωσης αυτής στην ποιότητα αποτελεί και η πιστοποίηση της Δέλτα Τεχνική ΑΕ σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ISO 9001:2015.
Το πρότυπο εφαρμόζει η Εταιρία από το 2008 με απόλυτη επιτυχία, έχοντας αφομοιώσει πλήρως τις αρχές και διαδικασίες του.