ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Βιομηχανία - Αττική


Φωτοβολταϊκός Σταθμός επί βιομηχανικού κτιρίου

Διασυνδεδεμένος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 100 kWp, επί της οροφής του βιομηχανοστασίου. Το έργο σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με υποδειγματικό τρόπο, απόλυτη ασφάλεια για το προσωπικό και μεγιστοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής.