ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Ιδιώτης Επενδυτής - Θεσσαλία


Ψυγείο και Συσκευαστήριο

Ψυγείο φρούτων με δέκα (10) ανεξάρτητους θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας και γραμμή συσκευασίας