Πολιτική Ποιότητας

Αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα της εταιρείας μας, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ποιότητα. Ποιότητα μόρφωσης στο προσωπικό που χρησιμοποιεί, στο επίπεδο της συνεργασίας με τους πελάτες της, στην επιλογή των υλικών/εξοπλισμού για τα έργα που υλοποιεί και βέβαια ποιότητα στην κατασκευή τους.

Απόδειξη της προσήλωσης αυτής στην ποιότητα αποτελεί και η πιστοποίηση της κατασκευαστικής  θυγατρικής του Ομίλου μας, σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ISO 9001:2008.