Εταιρική Διακυβέρνηση

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί :

 


ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ονοματεπώνυμο

Θέση στο Δ.Σ.

Αναστάσιος Δεληγιώργης

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ευσταθία Δεληγιώργη

Αντιπρόεδρος - Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Δεληγιώργης

Εντεταλμένος Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος

Κυριακή Δεληγιώργη

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεώργιος Γούργαρης

Μη Εκτελεστικό Μέλος

Παναγιώτης Ψωματάκης

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό

Νικόλαος Μπάκας

Ανεξάρτητο Μέλος Μη Εκτελεστικό